F2A. IOE. Green card. California

Hello, Any update ? Are u still waiting?

Cho minh ho, Hồ sợ của bạn approve chưa ?

Chưa luôn bạn ơi , mình vẫn đang chờ

Bạn có thông báo gì mới chưa ? Mình đợi hoài hoài mà không thấy gì ? Lo lắng quá.

Chưa luôn bạn ơi , mà mình mới mướn luật sư kiện uscis , trong vòng 60 ngày nó sẽ trả lời cho hồ sơ của mình

I have received approval letter for 3 days. My case date is 07/30/2019. I hope everything will be quick later.

1 Like

Congratulations! I still waiting. My pd 05/07/20.

Congratulations, wich service center have your case, I’m still waiting for approval I’m form may 2019 🥲